วิสัยทัศน์

 เกี่ยวกับบริษัทฯ

            บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด มีนโยบายการทำงานที่ชัดเจน และให้ความสำคัญกับองค์ประกอบทุกส่วนที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร , คุณภาพการผลิต , ความสะอาด รวมถึงไปถึงการดูแลสภาพแวดล้อมภายในบริเวณที่เป็นส่วนของโรงงานทั้งหมดให้เป็นพื้นที่สีเขียว

บุคลากร

            ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานมากกว่า 150 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบุคคล และฝ่ายโรงงาน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ได้บุคคลากรมีคุณภาพ มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอยู่เสมอ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมถึงการพิจารณาผลตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ ให้พนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขกายและใจ และมีความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สอบถามและตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เช่น กล่องแสดงความคิดเห็น E-mail Facebook Line เป็นต้น

คุณภาพการผลิต

            บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตทั้งหมดเรื่อยมาจนได้ใบรับรองมาตรฐาน GMPในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในเรื่องของความสะอาด กรรมวิธีการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งบริษัทฯ มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสู่ผู้บริโภค รวมถึงบริษัทฯ ยังได้มีการเพิ่มเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด และถูกหลักอนามัย

            บริษัทฯ มีการตรวจสอบเรื่องความสะอาด การตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการดูแลเรื่องระบบถ่ายเทอากาศ เพื่อควบคุมสิ่งสกปรกที่อาจปนเปื้อนมากับอากาศ โดยมีการทำ Air Lock กั้นระหว่างส่วนผลิตกับส่วนอื่นๆ รวมถึงการป้องกันฝุ่นทั้งในอากาศ และฝุ่นที่มาจากกระบวนการผลิตยารวมถึงน้ำซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิต จึงต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษ โดยนอกจากการผ่านเครื่องกรองแล้วยังมีการผ่านการต้มสุกอีกครั้งก่อนนำมาใช้ในกระบวนการผลิต

การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า

            สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ตลอดระยะเวลาของสินค้าที่อยู่ในตลาด โดยทางบริษัทฯ ได้จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้กับฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control : QC) ซึ่งสามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ วัตถุดิบ วัสดุบรรจุ ยากึ่งสำเร็จรูปและยาสำเร็จรูป รวมถึงมีการสรุปผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) ซึ่งจะทำการกักกัน ปล่อยผ่าน หรือส่งกลับไปแก้ไข ตามข้อมูลผลวิเคราะห์

การทำตลาดต่างประเทศ

            ตลาดต่างประเทศให้การยอมรับยาอมตราตะขาบ 5 ตัวเป็นอย่างมาก จนได้รับการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเริ่มต้นจากประเทศฮ่องกง , มาเก๊า , จีน, อเมริกา และปัจจุบันได้ขยายไปทุกประเทศในแถบอาเซียน ในแต่ละประเทศ ยาอมตะขาบได้ตัวแทนที่อยู่ในวงการยากว่า 10 ปี จึงมีประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าที่ดีมาก โดยวัดได้จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นตลอดทุกปี สินค้าของตะขาบได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในแถบอาเซียนและประเทศอื่นๆทุกปี เราทำกิจกรรมร่วมกับตัวแทนแต่ละที่เพื่อให้เป็นการกระตุ้นแก่ผู้บริโภคมากขึ้นและเปิดช่องทางการจำหน่ายมากกว่าร้านขายยา เช่น Modern Trade, แหล่งท่องเที่ยว, ห้างสรรพสินค้า และ บูธ Kiosk ตามตลาดทั่วไป ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเสมอมา สินค้าเป็นที่รู้จักและขยายวงกว้างมากขึ้น คือ ยาอมแก้ไอ (แบบดั้งเดิม) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์และสรรพคุณที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

 

Member Access